Телефон за контакт:
0879 04 99 41

 • Начало
 • Политика за обработка на лични данни

Политика за обработка на лични данни

Политика за обработка на лични данни на Диджитал Републик ЕООД

Правото на поверителност на личните данни е основен приоритет на “ДИДЖИТАЛ РЕПУБЛИК“ ЕООД (по-долу „Дружеството“). ДРУЖЕСТВОТО поема сериозен ангажимент по отношение на защитата и сигурното съхранение на личните данни на служители, контрагенти и партньори, както и на физическите лица, които са предоставили своите лични данни въз основа на договорни отношения или чрез контактната форма на електронния сайт https://digitalrepublic.bg/. “ДИДЖИТАЛ РЕПУБЛИК“ ЕООД обработва лични данни на физически лица („субекти на данни“) в строго съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни, както и с внедрената в Дружеството Система за управление и защита на личните данни.

Съгласно Общия регламент, „лични данни“ е всяка информация, която се отнася до физическо лице и чрез която то може да бъде пряко или непряко идентифицирано.

Обработване на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

С настоящата политика се предоставя информация относно:

Кой е администратор на личните данни
На кои физически лица личните данни се обработват от “ДИДЖИТАЛ РЕПУБЛИК“ ЕООД
За какви цели и на какво правно основание се обработват личните данни
На кого се предават или разкриват личните данни
Сроковете за съхранение на личните данни
Мерките за гарантиране на сигурността на данните
Обработване на лични данни, предоставени доброволно чрез контактната форма на сайта
Правата на лицата и начина за тяхното упражняване

Кой обработва и носи отговорност за вашите лични данни?

Администратор на лични данни е “ДИДЖИТАЛ РЕПУБЛИК“ ЕООД, с ЕИК 205319281, с адрес на управление гр. София, ж.к. Младост 4, бл. 460А, вх. 5, ет. 1, магазин 1,  представлявано от управителя Валентин Караманчев, email: [email protected]

Кога обработваме лични данни и кои принципи спазваме:

Дружеството не събира лични данни самоцелно и без ограничение. “ДИДЖИТАЛ РЕПУБЛИК“ ЕООД събира само онези лични данни, които са необходими за изпълнение на съответните законосъобразни дейности на дружеството. В основния предмет на дейност на дружеството – извършване на ремонт и продажба на техника, администраторът обработва само онези лични данни, които са необходими за изпълнение на съответните договорни отношения между фирмата и клиентите ѝ. Дружеството обработва лични данни и при провеждане на кампании, при които страните сключват неформален договор (Например кампанията „Ремонт от врата до врата“ или „Стар върни-нов вземи“, както и др. подобни). „ДИДЖИТАЛ РЕПУБЛИК“ ЕООД извършва обработване на лични данни в неспецифичните дейности, които са характерни за повечето търговски дружества – управление на трудовите правоотношения, набиране на кандидати за работа, управление на контактната форма на сайта, сключване на договори с контрагенти и партньори – физически лица и пр.

“ДИДЖИТАЛ РЕПУБЛИК“ ЕООД стриктно спазва основните принципи, въведени като задължителни при обработването на лични данни: законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, ограничение на целите, свеждане на данните до минимум, точност, ограничение на съхранението, цялостност и поверителност, отчетност.

Физически лица, чиито лични данни се обработват от “ДИДЖИТАЛ РЕПУБЛИК“ ЕООД

ДРУЖЕСТВОТО обработва лични данни на следните категории физически лица:

 • Персонал – настоящи и бивши служители на “ДИДЖИТАЛ РЕПУБЛИК“ ЕООД, кандидати за работа;
 • Контрагенти, доставчици или потенциални партньори на “ДИДЖИТАЛ РЕПУБЛИК“ ЕООД;
 • Лица, които са предоставили свои лични данни чрез контактната форма на електронния сайт, чрез имейл или по друг начин;
 • Клиенти на дружеството, които влизат в договорни или преддоговорни отношения с дружеството, включително при участие на кампании за ремонт и др. подобни.

Цели на обработване

“ДИДЖИТАЛ РЕПУБЛИК“ ЕООД събира личните данни само за конкретни и легитимни цели и не ги обработва по-нататък по начин несъвместим с тях. Дружеството обработва личните данни за следните цели:

 • Изпълнение на законови задължения във връзка с управлението на трудовите правоотношения, данъчните, социално-осигурителните и счетоводните нормативи;
 • Изпълнение на разпореждания на компетентни публични органи;
 • Сключване на договори и преддоговорни отношения;
 • Подбор на служители по трудово правоотношение;
 • Осъществяване на връзка с потенциални контрагенти или потребители на услуги посредством контактната форма на сайта.

Правни основания за обработване

“ДИДЖИТАЛ РЕПУБЛИК“ ЕООД обработва лични данни на субекти на данни на основание чл. 6, параграф 1, буква „а“, буква “б”, буква “в” и буква „е“ от Общия регламент, а именно:

а) субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели;

б) обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;

в) обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора;

е) обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете.

На кого се предават или разкриват личните данни?

Обръщаме внимание, че с цел облекчаване на процеса по поръчка и покупка, както и последващото изпълнение на договора с Вас, съхраняваме Вашия IP адрес, както и Вашите имена, адрес, имейл адрес и данни за използваното от Вас платежно средство, например номер на кредитната или дебитната Ви карта. Предоставените от Вас данни са ни нужни, за да изпълним своите преддоговорни или договорни задължения спрямо Вас. Дружеството може да разкрие Вашите лични данни на следните страни:

 • Обработващия плащането доставчик на платежни услуги (банка, PayPal, ePay),
 • Куриерската фирма, с която Ви доставяме покупката или ремонтираната техника;
 • Нашия счетоводител;
 • КлаудКарт ООД, които са наш обработващ данни съгласно GDPR, и с които имаме съответния договор.
 • Компетентни държавни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от “ДИДЖИТАЛ РЕПУБЛИК“ ЕООД предоставянето на информация, сред която и лични данни – съд, разследващи органи (органите на полицията, следствието, прокуратурата), ДАНС, надзорни/регулаторни органи.
 • НАП, НОИ и други компетентни публични органи в изпълнение на задължение, предвидено в закон.
 • Обработващи лични данни (например външно счетоводство, което управлява осигурителни и трудовите правоотношения между “ДИДЖИТАЛ РЕПУБЛИК“ ЕООД и нейните служители). В тези случаи се предвиждат подходящи мерки за гарантиране на сигурността на личните данни.

При незавършена поръчка оставяме въведените по нея данни за 30 дни и си запазваме правото да Ви информираме периодично за нейния статус, съответно за Вашите опции вследствие на това. При завършена поръчка и изпълнен от наша страна договор на основание чл. 6, ал. 1, букви (а) и (б) от GDPR съхраняваме всички данни по правоотношението до изтичане на предвидения в чл. 12 от Закона за счетоводството ( ЗСч ) 10-годишен срок.

Срок на съхранение на личните данни

Продължителността на съхранение на личните данни зависи от целите на обработването, за които са събрани. Личните данни се съхраняват за период не по-дълъг от предвидения в съответния нормативен акт срок. В случай че за съответния запис с лични данни законът не урежда срок на съхранение, Дружеството спазва внедрения в дружеството График за съхранение и унищожаване на записи с лични данни, в които са определени максималните срокове за съхранение на лични данни – съобразно целта, за която са събрани.

Сигурност на личните данни

“ДИДЖИТАЛ РЕПУБЛИК“ ЕООД прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни, включително минимизиране на обема обработвани лични данни, необходим за постигане на съответните цели; своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни, в случай на физически или технически инцидент; поемане на изрично задължение от служителите за конфиденциалност, както и други мерки.

Обработване на лични данни, предоставени доброволно чрез контактната форма на сайта

При изпращане на съобщение посредством контактната форма на сайта www.digitalrepublic.bg Вие декларирате, че сте се запознали с настоящата Политика за поверителност и предоставяте доброволно своите лични данни. В тези случаи ДРУЖЕСТВОТО обработва личните данни, които сте предоставили чрез контактната форма – имена, имейл и телефонен номер, като целта на обработването се свежда до необходимостта от изготвяне и изпращане на отговор на Вашето съобщение. Основанието за законосъобразно обработване при тази хипотеза е чл. 6, параграф 1, буква „е“ от ОРЗД. Вашите лични данни ще бъдат съхранявани за периода от получаване на запитването, искането или въпроса, до постигане на целта на обработването им и/или отпадане на правното основание за обработването на личните Ви данни. За неуредените в този раздел особености при обработване на лични данни важат останалите разпоредби в тази Политика за поверителност.

Права на субектите на данните

Всяко физическо лице, чиито данни се обработват от “ДИДЖИТАЛ РЕПУБЛИК“ ЕООД, има следните права:

 • право на достъп до личните му данни, включително да получи копие от тях;
 • право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни;
 • право на изтриване на лични данни, които се обработват без правно основание;
 • право на ограничаване на обработването - при наличие на правен спор между “ДИДЖИТАЛ РЕПУБЛИК“ ЕООД и лицето до неговото решаване или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • право на възражение - по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;
 • право на преносимост - само в случай, че личните данни се обработват по автоматичен начин на основание съгласие или договор;
 • право да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или го засяга в значителна степен.

В съответствие с ОРЗД и ЗЗЛД, посочените по-горе права могат да се упражнят чрез подаване на писмено заявление по електронен път. Заявлението се отправя лично от субекта на данни или от  упълномощено от него лице. “ДИДЖИТАЛ РЕПУБЛИК“ ЕООД се произнася по искането на субекта на данни в 30-дневен срок от неговото подаване.

Използване на опцията за отказ („Opt-out“)

Ако по някаква причина желаете да откажете услугите, които предоставяме чрез гореизброените „бисквитки“, трябва да посетите секция „ Упражни правата си! “ на нашия сайт и да следвате посочените там стъпки.

Нюзлетър

Можете да се абонирате за нашия нюзлетър, като попълните формуляра на нашия сайт. За тази цел се нуждаем от Вашия имейл адрес и съгласието Ви да Ви пращаме съответните съобщения.

След като се регистрирате за нашия нюзлетър/мейлинг, ще ви изпратим потвърдително съобщение с линк, с чиято помощ да потвърдите регистрацията.

Можете да се откажете от абонамента си за нашия нюзлетър по всяко време. Моля, изпратете отказа си на следния електронен адрес: [email protected] или използвайте бутона „отпиши ме“. Веднага след това ще заличим данните Ви във връзка с изпращането на нашия нюзлетър.

Защита на правата на субектите на данните

В съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, всяко физическо лице, което счита, че правото му на защита на личните му данни е нарушено, може да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, интернет страница: www.cpdp.bg.

 

 

Сравнение на продукти