Телефон за контакт:
0879 04 99 41

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ за използване на интернет платформа www.digitalrepublic.bg

 

I. ПРЕДМЕТ

1.Настоящият документ съдържа Общи условия за ползване на digitalrepublic.bg, които уреждат правилата за използването на сайта digitalrepublic.bg и електронния магазин в него. С натискане на бутона Прочетох и съм съгласен с Общите условия на Digital Republic, Политиката за поверителност и Политиката относно бисквитките, потребителят/клиентът се съгласява, че изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

II. ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА

2.1 "Диджитал републик“ ООД е дружество, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК BG205319281 , със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к Младост 4, бл. 460А, вх. 5, ет. 1, магазин 1, тел: 0898 43 94 08 , e-mail:[email protected], МОЛ: Валентин Караманчев

2.2 Digital Republic е запазена търговска марка на “Диджитал републик” OОД и е нейна собственост.

III. ДЕФИНИЦИИ

3.1 Търговец и/или „Диджитал републик“ е дружество, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК BG205319281, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к Младост 4, бл. 460А, вх. 5, ет. 1, магазин 1

3.2 Купувач и/или Клиент означава физическо лице на или над 16г., Ползвател на Сайта, което е сключило договор за покупко-продажба от разстояние през платформата за електронна търговия digitalrepublic.bg и което притежава качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

3.3 Сайт и/или Платформа означава домейнът digitalrepublic.bg и неговите поддомейни

3.4 Акаунт означава елемент от сайта, състоящ се от имейл, парола, име и телефон, с който всеки клиент се идентифицира, който позволява само на този клиент да прави Поръчка и който съдържа информация, включително лични данни относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта (Поръчки, данъчни фактури и др.)

3.5 Поръчка означава електронен документ, чрез който Клиентът заявява на Digital Republic, през Платформата, намерението си за купуване на Стоки от Платформата.

3.6 Договор означава сключения от разстояние договор между Търговеца и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги през Платформата, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Платформата.

3.7. Клиент  означава физическо лице, навършило или на повече от 16 години, което ползва функционалностите на Сайта, в това число, но не само всеки Клиент на digitalrepublic.bg.

3.8. Бюлетин, Брошура, Съобщение - информационни средства, касаещи продукти и/или услуги в търговските обекти и/или сайта на Digital republic, без обвързване с предоставената информация.

3.9. Плащане - събиране или възстановяване на средства, резултат от продажба на продукт или услуга.

3.10. Съдържание - цялата информация на Платформата, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащо връзка с Интернет; съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства; информацията, свързана със Стоките и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време; данни относно Продавача.

3.11. Търговски съобщения – всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни канали (като електронна поща, SMS), съдържащо обща и тематична информация, информация относно подобни или подходящи продукти към купуваните, информация относно оферти или промоции, информация относно Стоките и Услугите, добавени в секцията “Акаунт/ Моята количка” или в секцията “Акаунт/ Любими”, както и други търговски съобщения като пазарни и потребителски проучвания.

3.12. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

 IV. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Общите условия на Digital Republic обвързват всички Клиенти/Купувачи/Потребители на Платформата.

4.2. Всяко използване на Платформата означава, че Вие сте се запознали внимателно с общите условия за използването й и сте се съгласили да ги спазват безусловно.

4.3. Digital Republic  си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на Платформата по всяко време. Тези промени влизат в сила незабавно от публикуването им на Сайта и Платформата и са задължителни за всички Клиенти. Към всяка сделка през Платформата се прилагат общите условия, които са били в сила към момента на сключването на договора за разстояние между Купувача и Продавача.

4.4. Във всеки случай на промяна на общите условия Digital Republic ще публикува на Платформата изменената версия на Документa. В този смисъл всеки Клиент има задължение да прави справка за евентуални промени на Oбщите условия на Платформата при всяко нейноползване.

4.5. Digital Republic уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер. Предвид това, доставените продукти могат да се различават от изображенията, поради технически грешки, промяна на характеристиките, дизайна или ревизията им.

4.6 Характеристиките, описанията и цените на стоките / услугите на сайта, могат да съдържат грешки и да бъдат променяни по всяко време. Продавачът не носи отговорност за такива несъответствия, но е длъжен да ги отстранява своевременно, ако такива му бъдат посочени от Клиент.

4.7 Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от Digital Republic  се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.

4.8. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в Платформата.

4.9. Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. Digital Republic  не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

4.10. Digital Republic си запазва правото да публикува рекламни карета /банери/ от всякакъв вид и/или връзки, на която и да е част от сайта, съобразно действащото законодателство.

4.11. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на сайта е недействителна или неприложима към конкретен договор, независимо от причината за това, от това не произтича недействителност или неприложимост на останалите разпоредби.

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

5.1. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Стока и/или Услуга през Платформата, като прави Поръчка по електронен път или по телефона - която съответно се регистрира от самия него или от служител на Digital Republic от негово име.

5.2. Договорът за продажба от разстояние на стоки и/или услуги се счита сключен от момента на приемане от Продавача на изпратената от Клиента поръчка. За приемането на поръчката Клиентът дава срок от една седмица от изпращането на същата. Ако в рамките на този срок клиентът не получи потвърждение, същата се счита за отказана или неполучена, а договорът не е сключен. Във всички случаи, когато Продавачът е издал касова бележка и/или фактура, или е получил плащане по банков път, договорът се счита за сключен.

5.3. Продавачът уведомява клиента по телефон и/или имейл за регистрирането на поръчката.

5.4. Търговецът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по различни обективни причини, включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи Digital Republic уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Търговеца е да върне евентуално получената предварително сума за Стоката или Услугата.

5.5  Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Търговеца, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Търговеца и Купувача.

VI. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

6.1. Достъпът до сайта за регистриране на акаунт и създаване на поръчка е позволен на всеки клиент. Клиентът носи отговорност за верността на предоставените данни.

6.2. Digital Republic може да ограничи достъпа до поръчки, стоки, услуги, платежни методи и други на който и да е клиент, по свое усмотрение без предварително предупреждение или известие. Digital Republic не носи отговорност за каквито и да е вреди, които клиентът търпи или може да претърпи в резултат на това решение.

6.3. Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки и/или Услуги. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от Платформата или игнорирани.

6.4. Комуникацията с Търговеца може да се осъществи чрез директна връзка с него или на посочените на Платформата адреси в раздел „Контакт”.

6.5. Digital Repubic може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите за предлаганите от него промоции на Платформата, за определен период от време.

6.6. Всички цени на Стоките и/или Услугите на Платформатаса крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси,

6.7. Цената на продукт не включва цената за доставка и дължимите такси при плащане. Като във всички случаи преди завършването на поръчката Digital Republic ще посочи на сайта стойността на допълнителните разходи, които клиентът трябва да заплати.

6.8. Възможно е след закупуването на стока или услуга Digital Republic да поиска по имейл на клиента Рецензия, относно закупената стока или услуга.

6.9. Цените на сайта, задраскани с линия, посочват старата цена на стоката в магазина. Тези цени имат информативен характер и нямат отношение към действително дължимата цена.

6.10. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Търговецът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата трансакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача.

6.11. Всички изображения, поместени на Платформата имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Платформата да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Търговецът няма да носи отговорност за такива несъответствия.

6.12. Digital Republic  не гарантира наличността на никой продукт и/или услуга, който може да бъде закупен от сайта, преди да потвърди на клиента писмено или по телефон, че поръчката е изпълнена и предадена за доставка.

6.13. Digital Republic може по своя преценка да издава кодове за отстъпка. Стойността, обхвата и периода на валидност се определят едностранно от Digital Republic.

 VII. ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

7.1. Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Платформата, са изключителна собственост на Digital Republic.

7.2. Digital Republic има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с Платформата, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

7.3. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ

VIII. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА www.digitalrepublic.bg

8.1. За да използва www.digitalrepublic.bg за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Купувачът следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп или да се легитимира чрез профила си във Facebook или Google, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.

8.2. Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Купувача, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Търговеца в платформата www.digitalrepublic.bg, съобразно посочената в него процедура.

8.3. С попълване на данните си в потребителската кошница и натискане на бутона "Поръчай", Купувачът декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

8.4. Търговецът потвърждава извършената от Купувача поръчка по електронна поща. Създава се акаунт на Купувача и между него и Търговеца възникват договорни отношения.

8.5. При извършване на регистрацията или поръчката Купувачът се задължава да предостави верни и актуални данни. Купувачът се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си.

IX. ПОРЪЧКА

9.1. Клиентът може да прави Поръчки през Платформата чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Платформата, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

9.2. Всяка добавена в количката за покупки Стока и/или Услуга може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на Стока и/или Услуга в количката за покупки, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.

9.3. Завършвайки поръчката, Клиентът се съгласява, че цялата предоставена информация, необходима в процеса на закупуване е вярна и пълна.

9.4. Незавършените поръчки не водят до регистриране на поръчка.

9.5. Стоките и услугите са достъпни в рамките на стоковите наличности и могат да бъдат потвърдени или отказани в зависимост от наличностите.

9.6. С изпращането на поръчката клиентът дава право на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка.

9.7. Продавачът има право да откаже да изпълни / да анулира направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. В такива случаи доставчикът е длъжен да възстанови платените от клиента суми, ако има такива, без това да доведе до някакви допълнителни разходи за същия, след което договорът се счита прекратен и страните по него нямат други задължения една към друга.

9.8. Купувачът ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от Digital Republic в случай, че се откаже от Договора от разстояние и заяви това в срока за отказ, предоставен му от Digital Republic. Този срок започва да тече от датата на получаването на купения Продукт от Купувача или трето лица, различно от превозвача. Клиентът следва да върне Стоката на адрес гр. София, ж.к. Младост 4, ул. "Проф. Александър Танев" 11, блок 460А, с опция за преглед, за да може да бъдат прегледани както следва: състоянието им, серийни номера и съответствие с условията на връщане.

9.9. Клиентът е длъжен да информира Продавача за своето намерение да върне закупените стоки или да се откаже от договора от разстояние, като заяви решението си недвусмислено чрез всякакви средства за писмена комуникация (e-mail, факс и други) в рамките на посочения срок. За да упражни правото си на отказ, клиентът трябва да използва стандартния формуляр

9.10. Всички върнати стоки трябва да бъдат в същото състояние като при доставката, без наранявания, в изряден търговски вид и пълна окомплектовка с прилежащите аксесоари и документи;

9.11. Стоката трябва да бъде в оригинална опаковка и пълна окомплектовка: аксесоари, дискове, ръководства, транспортна опаковка, оригинална гаранционна карта, касова бележка/фактура и всички документи, с които е била доставена;

9.12.Стоката трябва да бъде без следи от употреба, драскотини, наранявания, охлузвания, със защитни найлонови покрития, ако е имало такива и други външни белези;

9.13. Опаковката трябва да е здрава, да не е разкъсана, надраскана или повредена. Изключение по тази точка правят продуктите, които в продуктвото описание на сайта се презентират като "продукти с нарушена опаковка";

9.14. Ако стоката е била придружена с подарък, трябва да се върне и подаръка;

9.15. Ако стоката е с модифициран или изтрит софтуер, следва да бъде възстановен до фабричния инсталационен вид.

9.16. Ако стоката бъде върната в състояние, в което не може да бъде продадена, Продавачът си запазва правото да изиска такса за привеждането ѝ в началния ѝ вид (ако е възможно) или за покриване разликата в цената, получила се при продажбата на стоката като втора употреба, или по избор на клиента да му достави стоката обратно за негова сметка.

9.17. Търговецът се задължава да възстанови платената цена, по Договора, сключен от разстояние, от който Клиентът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на доставка съгласно чл. 52 от Закона за защита на потребителите. Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта се възстановяват по сметката, от която е било извършено плащането, а плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента.

9.18. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата до получаването на продадените стоки.

X. СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

10.1. Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи: • при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на Клиента и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Търговеца; • при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ; • при доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания; • при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност; • при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето; • при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени; • при доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката; • при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на Клиента, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

XI. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

11.1 Под лични данни в настоящата политика се има предвид смисъла на този термин, дефиниран в чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Регламентът) и означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

11.2. Digital Republic събира, обработва и съхранява лични данни на физически лица, при спазване на нормативните изисквания на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета и на Закона за защита на личните данни във връзка с извършваните от дружеството дейности. Една част от тези лични данни се събират във връзка с изпълнение на законови изисквания към Digital Republic, друга част въз основа на нуждите за изпълнение на сключваните с клиентите договори, а трети въз основа на изрично съгласие на субектите на тези данни, за маркетингови цели и анализ. Веднъж заявено съгласие по всяко време може да бъде оттеглено. В случай, че сте заявили съгласие за участие в определени събития (конкурс, томбола, игра и др.) обработваме предоставените ни от Вас данни, за да администрираме тези активности. Предоставените при кандидатстване за работа данни ще бъдат използвани единствено за целите на подбор и преценка на пригодността на кандидата за съответната позиция.

11.3. Съгласно Закона за защита на личните данни, потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел, както и на поправка на тези Лични данни.

11.4. С цел изпълнението на задълженията ни по сключени с Вас договори или на законови такива, е необходимо или ще бъдем задължени да разкриваме предоставени от Вас лични данни наши партньори (напр. транспортни, куриерски, сервизни, монтажни фирми, финансови институции, застрахователи и др.) или пред компетентни органи.

11.5. Ние се ангажираме да гарантираме сигурността на личните данни като прилагаме подходящи технически и организационни мерки. Администраторът взима предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личните ви данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

11.6. По правило, ние съхраняваме Вашите лични данни докато имате акаунт в Digital Republic. Всяко време вие може да поискате от нас да изтрием определена информация или да закрием акаунта Ви и ние ще отговорим на това искане като запазим определена информация, дори и след закриване на акаунта, когато приложимото законодателство или законни интереси го налагат. С оглед избягване на злоупотреби, искания с горното съдържание ще бъдат разглеждани, само ако са изпратени от имейла, използван за регистрацията на акаунта, като запазваме правото си да поискаме допълнителни данни с оглед установяване идентичност на подалия искането и субекта на данните, за който се отнася.

11.7. Срокът за отговор на всички валидни искания е в рамките на един месец, освен когато искането е особено сложно, или ако сте отправили повече искания, в който случай ще отговорим в рамките на максимум два месеца.

11.8. Чрез попълването на формуляра за Поръчка в Сайта и съответно предоставянето на личните данни, включително и ЕГН, с цел получаване на кредит, Купувачът изразява съгласието си юридическите лица, с които е сключил договор за кредит относно предлаганите Стоки на кредит обработват личните му данни за справки, съдържащи се в базата данни на съответното лице.

11.9. Бисквитки
Бисквитките или Cookies („бисквитки“) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашият интернет браузър или твърд диск при посещение на сайта. Бисквитките ни позволяват да подобряваме сайта, така че да съдържа максимално полезна за Вас информация. Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции следва да използвате настройките на Вашия интернет браузър.
Не носим отговорност, ако Вашият интернет браузър не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. В случай че забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива, е възможно да се наруши функционирането на сайта.

XII. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

12.1.  Клиентът се съгласява, че предоставяйки свои лични данни на Продавача, същите могат да бъдат използвани за всякакви законосъобразни цели без да е необходимо Продавачът да иска съгласието на клиента за обработването им във всеки отделен случай.

12.2. Digital Republic може без съгласието на клиента да събира други данни като, но не само, IP адрес, операционна система, време за посещение, място, от което е достъпен сайта, име и версия на уеб-браузъра и други данни, предоставени от уеб-браузъра, чрез който е осъществен достъпът до сайта.

12.3. Клиентът може да се откаже от събирането на лична информация и да изиска нейното изтриване, като с това оттегля съгласието си от Общите условия, без по-нататъшно задължение от всяка страна към другата и/или, без която и да от страните да отговаря за каквито и да било нанесени вреди към другата. Упражняването на това право става писмено, посредством възможностите за контакт с Продавача.

12.4. Предоставяйки свои лични данни на Продавача като, но не само, имейл, телефон, клиентът дава съгласието си с него да се свързва както Продавача така и трети лица, които са партньори на Digital Republic.

12.5 Клиентът e отговорен за опазването на поверителността на своята парола и акаунт и е отговорен за всички действия, извършвани чрез неговият акаунт.

XIII. ГАРАНЦИИ

13.1. Стоките, които Digital Republic предлага, са с гаранция за Съответствие, съгласно действащото законодателство и гаранционната политика на съответния производител и/или дистрибутор, за тези клиенти, които са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите.

13.2. Извън гаранцията за Съответствие по предходната разпоредба, стоките може да притежават и допълнителна Търговска гаранция. В тези случаи информация за нея се съдържа в описанието на стоката на сайта и в Гаранционната карта, съпътстваща стоката, в която присъстват и точните Условия на гаранцията.

13.3. Гаранционната карта се попълва от търговеца или от упълномощен негов представител и се пази до изтичане на гаранционния срок. Гаранцията е валидна само когато са попълнени всички полета на гаранционната карта и същата е подписана и подпечатана.

13.4. Гаранцията е валидна на територията на Република България и се отнася за дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация по време на гаранционния период.

13.5. Гаранционният срок на стоката започва да тече от датата на продажба.

13.6. Гаранционните карти могат да бъдат издадени от Digital Republic или директно от производителя.

13.7. Стоки, разполагащи с гаранционна карта, издадена от производителя, се обслужват от собствените им сервизни мрежи в рамките на гаранционния период. Сервизните мрежи, оторизирани от производителя, поемат цялата гаранционна отговорност за стоката, при посочени от тях условия. Контактите, адресите и телефоните на тези сервизи са посочени на оригиналната гаранционна карта. При дефект, възникнал в гаранционния период клиентът се обръща към сервиза на телефоните, посочени в гаранционната карта. Детайлите по решаване на гаранционни случаи се определят от съответния производител и неговата сервизна политика.

13.8. Стоки, разполагащи с гаранционна карта, издадена от Digital Republic, се обслужват от Сервизния център на Digital Republic. Стоките трябва да са с всички документи за покупка - гаранционна карта, копие на платежния документ или фактура, подробно описание на проблема.

13.9. Процедура за предоставяне на гаранционно обслужване:

13.9.1. Дефектните продукти трябва да бъдат доставени до сервизния център на Digital Republic лично или с куриерска фирма на адрес: София, ж.к. Младост 4, ул. "Александър Танев" 11, блок 460А.

13.9.2. Гаранционните стоки трябва да бъдат предадени с всички документи за покупка - гаранционна карта, копие на платежния документ или фактура, подробно описание на проблема.

13.9.3. След получаването на продукта в сервизния център, той се завежда в сервизния дневник и се диагностицира от нашите специалисти. Извършват се необходимите действия за отстраняване на дефекта.

13.9.4. Гаранционното обслужване включва безплатна подмяна и ремонт на дефектирали елементи в срока на валидност на гаранционната карта. Мерките за изпълнение на гаранцията могат да включват частична или цялостна замяна, както и възстановяване на стойността на продукта, но само ако не е възможно друго решение.

13.9.5. След привеждането на стоката в изправно състояние, същата може да бъде получена в сервизния център или да бъде изпратена обратно до адреса на клиента с куриер за негова сметка.

13.9.6.  В случай че при извършване на сервизна диагностика се установи, че стоката съответства на договора за продажба, т.е. не се открие дефект и стоката функционира нормално, клиентът дължи всички направени разноски – за диагностика и транспорт.

13.9.7.  Гаранционният срок на стоките се удължава с времето на престоя им в сервиза. Този интервал от време се отчита от момента на постъпването в сервиза до предаване на стоката на потребителя или уведомяването на клиента, че може да получи своята техника.

13.9.8. Във всички случаи срокът за изпълнение на гаранцията е до 30 календарни дни.

13.9.9.  Гаранционните карти, издадени от Digital Republic може да се изпращат на хартиен носител заедно с поръчания продукт, в електронен формат на посочения от клиента имейл адрес или чрез добавянето им в акаунта на клиента.

13.9.10. В случай, че клиентът получи стока без гаранционна карта, документ за покупка или друг проблем е длъжен да сигнализира на телефон 0879 04 99 41 или на имейл адрес: [email protected] в срок до 48 часа от получаването на стоката. В случай, че клиентът не уведоми Digital Republic за липсата на гаранционната карта или други документи в този срок, ще се счита, че такива са били предоставени от Продавача.

13.9.11. Клиентът е длъжен да актуализира регулярно данните в акаунта си и да ги преглежда преди всяка поръчка, защото Продавачът ще ги използва при попълването и издаването на гаранционните карти и други документи. Продавачът няма да преиздава гаранционни карти, издадени въз основа на грешни или стари данни, които клиентът не е актуализирал, което ще доведе до отпадане на гаранцията за съответните стоки.

13.9.12. Стоките, закупени с гаранционна карта от Digital Republic или Партньорската мрежа на Digital Republic, могат да бъдат сервизирани освен от Продавача, но и от другите членове на Партньорската мрежа. Възможни са изключения или ограничения от това правило.

13.10 Отказ от гаранционно обслужване:

3.10.1. Гаранционно обслужване може да бъде отказано в следните случаи:

3.10.2. При несъответствие между данните в документите и самата стока или опит за подправяне на гаранционната карта, фабричния номер или гаранционната лепенка на стоката.

13.10.3. Когато е правен опит за ремонт, монтаж, демонтаж, модификация, включително софтуерен ъпдейт от потребителя или адаптация от неупълномощени от търговеца лица или фирми.

13.10.4. Когато не са спазени условията за експлоатация, съхранение и транспорт.

13.10.5. При причинени повреди от неправилно боравене, претоварване, механични повреди, сътресение, удар, въздействие на температура, влага или други фактори извън допустимите граници, прах, предмети, растения, животни или др.

13.10.6. При токови уреди, гръмотевици, наводнения, пожари, форсмажорни обстоятелства или други външни въздействия извън контрола на производителя, вносителя, търговеца или сервиза.

13.10.7. При използване на стоката не по предназначение, както и при използването на предназначени за домашно ползване стоки за професионални, търговски и комерсиални цели.

13.10.8. Когато не са спазени условията за монтаж.

13.10.9. При работа с нестандартна захранваща мрежа, с други неподходящи или нестандартни устройства, неоригинални зарядни устройства, батерии, консумативи, носители и др.

13.10.10. Не подлежат на гаранционно обслужване всички външни части, които могат да бъдат увредени по невнимание от клиента, като аксесоари, адаптери, батерии, кабели,предпазители, дистанционни управления.

13.10.11. Не подлежат на гаранционно обслужване стоки с повреди, причинени при неправилното експлоатиране на уреда, според инструкцията за експлоатация.

13.10.12. Други случаи, които не подлежат на гаранционно обслужване:

13.10.13. Относно преносими компютри, таблети, смартфони, телевизори, принтери, МФУ и др.

  • Механични удари, вследствие на които е счупен екрана на устройството или друга част от него;
  • Увреден външен вид, надрани капаци, вследствие механичен удар по корпуса;
  • Залято устройство с течност;
  • Повредени портове, скъсани кабели, вследствие механично усилие и неправилна употреба;
  • Липсващи и повредени бутони на клавиатурата;
  • Видими следи от изгаряне на външни портове вследствие на токов удар;
  • Опит за ремонт от неоторизирани лица;
  • Наранен, изтрит или скъсан сериен номер и гаранционна лепенка (ако има такива);

13.10.14. Относно дънни платки, видео карти, звукови карти, I/O платки, fax/modem модули

  • Повредени пасивни и активни елементи (кондензатори, транзистори, бобини и др.);
  • Увреден външен вид, надраскан корпус вследвствие изтърване ;
  • Повредено PCB (print circuit board);
  • Механични повреди по електронните компоненти;
  • Изкривени или липсващи пинове;
  • Опит за ремонт от неоторизирани лица;
  • Наранен, изтрит или скъсан сериен номер и гаранционна лепенка (ако има такива);

13.10.15. Относно процесори

  • Механично повреден кристал;
  • Увреден външен вид;
  • Механични повреди по електронните компоненти;
  • Изкривени или липсващи пинове;
  • Опит за ремонт от неоторизирани лица;
  • Наранен, изтрит или скъсан сериен номер и гаранционна лепенка (ако има такива);

13.10.16. Относно RAM памет

  • Повредени пасивни и активни елементи;
  • Прекъснати и изгорели писти;
  • Увреден външен вид;
  • Механични повреди по електронните компоненти;
  • Опит за ремонт от неоторизирани лица;
  • Наранен, изтрит или скъсан сериен номер и гаранционна лепенка (ако има такива);
 • Относно LAN компоненти
  • Повредени или липсващи куплунзи;
  • Прекъснати и изгорели писти;
  • Увреден външен вид;
  • Повредено PCB (print circuit board);
  • Опит за ремонт от неоторизирани лица;
  • Наранен, изтрит или скъсан сериен номер и гаранционна лепенка (ако има такива);
  • Всички мрежови компоненти подлежат на еднократно гаранционно обслужване. При следваща повреда се заплаща ремонт по ценовата листа

13.10.18. Относно оптични устройства

  • Повредени или липсващи куплунзи;
  • Увреден външен вид, надраскан корпус вследствие удар или изтърване;
  • Опит за ремонт от неоторизирани лица;
  • Наранен, изтрит или скъсан сериен номер и гаранционна лепенка (ако има такива);

13.10.19. Относно твърди дискове

  • Повредени или липсващи куплунзи;
  • Повредени или липсващи компоненти;
  • Увреден външен вид, надраскан корпус вследствие удар или изтърване;
  • Опит за ремонт от неоторизирани лица;
  • Наранен, изтрит или скъсан сериен номер и гаранционна лепенка (ако има такива)

XIV. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

14.1. Собствеността на стоките се прехвърля с предаването им на клиента, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на стоката ще се удостоверява с подписа на клиента на транспортния документ, предоставен от куриер.

XV. ПЛАЩАНЕ И ФАКТУРИРАНЕ

15.1. Цените на стоките и услугите са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото законодателство.

15.2. Цената и начинът на плащане са посочени във всяка поръчка.

15.3. Обикновено начините на плащане, които предлага Digital Republic са: в брой, с карта, банков превод, наложен платеж с пощенски паричен превод. Така също предлагаме и стоки на изплащане, посредством нашите партньори.

15.4. Digital Republic издава фактура и/или касов бон за всяко плащане по поръчка, чрез която клиентът си е купил стока и/или услуга. Клиентът се съгласява да получи фактурата/касовия бон физически заедно със стоката, както и по електронен път на e-mail, посочен от клиента в акаунта му или чрез качването ѝ в самия акаунт на клиента. При начин на плащане наложен платеж с пощенски паричен превод куриерската фирма издава разписка за пощенски превод, който е признат от закона документ, заместващ касовата бележка.

15.5. Ако клиентът желае фактура, е длъжен да предостави всичката необходима информация в съответствие с действащото законодателство за издаването ѝ. В противен случай Digital Republic издава само касов бон. При начин на плащане наложен платеж с пощенски паричен превод Digital Republic издава фактура на физическо лице с данните от акаунта или с предоставените данни за фактура.

15.6. За правилното съставяне на фактура, клиентът е длъжен да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в поръчката, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна. Клиентът носи цялата отговорност за верността на предоставените данни.

15.7. Клиентът се съгласява да извърши плащане съгласно избрания от него начин и съгласно договореното при сключване на договора от разстояние и според условията между клиента и съответния доставчик на платежни услуги.

15.8. В случай, че Digital Republic не получи плащане съгласно избрания от клиента начин и в договорените срокове преди изпълнение на поръчката, тя се счита отказана от клиента.

XVI. ДОСТАВКА НА СТОКИ

16.1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Продукти сам или чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Купувача.

16.2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Продуктите и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас на имейл [email protected]

16.3 Условията на доставката за продуктите, предлагани от Digital Republic се намират на инфо страницата на Платформата „Начин на плащане и доставка“.

16.4. Всички пратки, изпратени от Digital Republic  са с включен преглед и тест при предаване на клиента

 XVII. ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ

17.1. В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в Платформата, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Търговски съобщения.

17.2. Клиентът може по всяко време да се откаже от получаване на специалните предложения, брошури и известия: Чрез използването на специалния линк, намиращ се във всяко специално предложение; Чрез използването на специална част в акаунта си; Чрез обаждане на контактите на Продавача; Писмено на имейл.

17.3. С приемане на настоящите условия клиентът се съгласява по подразбиране да получава на предоставените от него контакти повиквания, съобщения и кратки текстови съобщения, осъществявани с или без човешка намеса, които са необходими за изпълнение на сключения договор.

17.4. След покупката на Стока или Услуга, Digital republic може да изпраща на Купувача / Потребителя търговски съобщения относно предложения за Стоки или Услуги, препоръчвани да бъдат използвани заедно с купената Стока или Услуга.

 XVIII. ОТГОВОРНОСТ

18.1. Търговецът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача или от трети лица вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Търговеца.

 XIX. РЕКЛАМАЦИИ

19.1. Рекламации на закупени чрез Сайта стоки следва да бъдат направени в съответствие със Закона за защита на потребителите или в съответствие с условията и сроковете на предоставената търговска гаранция. 

XX. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

20.1.  Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

21.1. Клиентът и Търговецът в платформата www.digitalrepublic.bg се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

21.2. Клиентът и Търговецът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

21.3. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика в платформата www.digitalrepublic.bg и Клиента, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

21.4. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

21.5. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

21.6. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Клиенти на www.digitalrepublic.bg.

 

Сравнение на продукти