Телефон за контакт:
0879 04 99 41

Ремонт от врата до врата

Как работи

 • В рамките на кампанията "Ремонт от врата до врата" Digital Republic прави безплатна доставка (взимане и връщане) на устройства за ремонт в рамките на гр. София;
 • Заявка за услугата се прави на тел: 0879 04 99 41
 • Ние ще вземем твоето устройство, ще го ремонтираме и ще ти го върнем, като доставката ще е безплатна за теб.

Какво печелиш

 • Безплатно взимане и връщане на твоята техника за ремонт;
 • Добри цени и качествено обслужване;
 • Бърз и качествен ремонт;
 • Гаранция на ремонта;
 • Безплатна диагностика, в случай, че ни възложиш извършването на ремонта.

Виж нашите услуги тук

Виж нашите цени тук

ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА

„Ремонт от врата до врата“ 

I. Организатор и правила

Кампанията „Ремонт от врата до врата“ (по-долу "Кампанията") се организира и провежда от „Диджитал Републик“ ЕООД, ЕИК 205319281, с адрес на управление гр. София, ж.к Младост 4, бл. 460А, вх. 5, ет. 1, магазин 1, наричано по-долу "Организатор". Участниците в кампанията са длъжни да спазват правилата, които са изложени по-долу и които са публично оповестени и достъпни за целия период на кампанията на интернет адрес www.digitalrepublic.bg. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите правила във всеки един момент.

II. Период

Кампанията се провежда в периода 20.03.2022 г.-31.12.2022 г;

III. Територия на кампанията

Кампанията се организира и провежда на територията на гр. София.

IV. Участници

Предложението е валидно за пълнолетни физически лица и за юридически лица.

V. Участващи продукти

Устройствата, които могат да бъдат предадени за ремонт в настоящата кампания, са лаптопи, десктоп компютри, монитори, мобилни телефони и таблети.

VI. Процедура

 1. В рамките на кампанията „Ремонт от врата до врата“ клиентът заявява ремонт на устройство, като се свързва с Digital Republic, посредством позвъняване на тел. тел: 0879 04 99 41 или по друг подходящ за целта начин.
 2. Ремонтите на устройствата се извършват в сервизния център на Digital Republic, който се намира на адрес: гр. София, ж.к Младост 4, бл. 460А, вх. 5, ет. 1, магазин 1.
 3. Digital Republic съобщава на клиента по телефона възможен ден и час за предаване на техниката, с който ден и час клиентът трябва да се съгласи или да уговорят заедно удобно и за двете страни време. В случай, че двете страни не успеят да постигнат споразумение за ден и час на предване на техниката за ремонт, Digital Republic  има право да откаже изпълнение на услугата.
 4. Доставката при приемането и предаването на устройството за ремонт от и до адрес, посочен от клиента, е безплатна за клиента и е за сметка на Digital Republic.
 5. Адресът за приемането на техниката не може да се различава от адреса за предаването на техниката.
 6. При неявяване на клиента в уговорения ден, час и място, Digital Republic има право да откаже повторно изпълнение на услугата за безплатно приемане и предаване на техника за ремонт.
 7. Техника за ремонт се взима от адрес на клиента най-рано на следващия работен ден след получена заявка за ремонт.
 8. При отказан ремонт от страна на клиента, диагностиката се заплаща и тя е на стойност 30 лв. за лаптоп и 20 лв. за настолен компютър.
 9. При приемането на техниката за ремонт, клиентът подписва двустранен приемо-предавателен протокол и декларация.
 10. При предаването на ремонтираната техника, клиентът трябва да предостави получения при предаването протокол.
 11. При приемането на техниката за ремонт клиентът декларира, че е собственик на техниката и носи пълна отговорност за предоставения от него софтуер за инсталация и вече инсталирания софтуер.
 12. При приемането на техниката за ремонт на място се правят снимки на приетата техника, които удостоверяват вида, в който е приета тя.
 13. Служител на Digital Republic провежда диагностика и оценява стойността на ремонта до 2 работни дни от приемането на техниката, след което се свързва с клиента, за да му съобщи цената на ремонта.
 14. В случай, че клиентът е съгласен с ценовата оферта, двете страни се споразумяват за срок за извършване на ремонтната дейност.
 15. В случай, че клиентът не е съгласен с предложената ценова оферта, той трябва да заплати диагностиката при получаване на устройството, която е в размер на 30 лв. за лаптоп и 20 лв. за настолен компютър.
 16. Digital Republic съобщава на клиента възможен ден и час за предаване на техниката, с който ден и час клиентът трябва да се съгласи или да уговорят заедно удобно и за двете страни време за взимане на техниката. В случай, че двете страни не успеят да постигнат споразумение за ден и час на предаване на техниката за ремонт, Digital Republic има право да откаже изпълнение на услугата и клиентът трябва да уговори доставката за своя сметка.
 17. При предаването на ремонтираното устройство, клиентът преглежда външния вид на устройството и по желание го тества. Ако няма забележки, разписва екземпляра от Протокола на Digital Republic, като декларира, че приема уговорената цена и няма възражения относно качеството на извършения ремонт.
 18. В случай, че клиентът има основателни забележки, устройството се връща в сервизния център на Digital Republic за установяване на проблема.
 19. В случай че след приемане на ремонтираната техника клиентът установи дефекти на извършения ремонт, които не са се проявили при подписване на приемо-предавателният протокол, клиентът може да предяви до Организатора възражения към извършения ремонт в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на ремонтираната техника.
 20. В случай, че клиентът иска да се възползва от заместващ лаптоп, докато трае ремонта на предаденото от него устройство, той заплаща по 10 лв. за всеки ден, в който ползва предоставения от Digital Republic лаптоп.
 21. При предаването на повече от едно устройство, за всяко предадено устройство се издава отделен приемо-предавателен протокол.
 22. Заплащането на стойността на ремонта става при предаването на ремонтираното устройство в брой или посредством мобилен POS терминал.
 23. Организаторът не носи отговорност за предадена за ремонт техника, която не е потърсена от клиента в 60-дневен срок.

VII. Допълнителни разпоредби

 1. За да се възползва от услугата „Ремонт от врата до врата“ клиентът декларира, че е собственик на предаденото устройство или че е упълномощен от неговия законен собственик да прехвърли собствеността върху него. В случай че Организаторът получи от компетентен държавен орган по установения от закона ред изявление или нареждане, че предаденото устройство е обявено за издирване или за последното се провежда процедура по установяване на собствеността, вследствие на сигнал за кражба, Организаторът предоставя на държавните органи поисканата по законов ред информация относно клиента и предаденото за ремонт устройство.
 2. Digital Republic не носи отговорност за каквито и да е файлове, данни и лична информация, които са били налични преди предаването на устройството за ремонт. Отговорността за създаване на резервно копие на такива данни е изцяло на Клиента.
 3. Клиентът декларира, че преди предаването на устройството за ремонт, е премахнал и изтрил всички лични или поверителни данни от устройството. Digital Republic не носи отговорност за неизтрити от устройството лични данни от страна на клиента.

VIII. Лични данни

За предаване на техниката за ремонт, клиентът попълва приемо-предавателен протокол и декларация, които съдържат негови лични данни. С попълването на протокола и декларацията, участникът потвърждава, че се е запознал и приема настоящите Правила, както и Политиката за поверителност на Digital Republic, поместена на адрес  https://digitalrepublic.bg/page/politika-za-obrabotka-na-lichni-danni и разположена на видно място в магазина на дружеството.

Сравнение на продукти