Телефон за контакт:
0879 04 99 41

Стар върни-нов вземи

Как работи

 • Идваш в нашия физически магазин с неработещо или ненужно устройство - компютър, лаптоп, монитор, телефон;
 • Нашите служители го оценяват по предварително зададени критерии: външен вид, технически характеристики, състояние, марка, модел, година на производство, окомплектовка;
 • След тази оценка получаваш оферта с конкретна цена, на която можем да изкупим устройството. Ако си съгласен(на) с предложената цена, подписваш нужните документи и получаваш ваучер за съответната сума;
 • Бонус ваучерът е с индивидуален номер и важи за покупка на ново или употребявано устройство от физическия магазин на Digital Republic.

Какво печелиш

 • Освобождаваш се от старата техника бързо и лесно, вместо да я държиш неизползвана и да заема ненужно място;i
 • Получаваш средства, за да финансираш покупка на десктоп компютър, лаптоп, монитор, аксесоари и др. от нашия магазин, като ти избираш в кой момент от периода на валидност на твоя ваучер и за какво да похарчиш сумата;
 • Ваучерът може да използваш и като подарък за твой близък.

 

ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА

„Стар върни-нов вземи“ 

I. Организатор и правила

Кампанията „Стар върни-нов вземи“ се организира и провежда от „Диджитал Републик“ ЕООД, ЕИК: 205319281, с адрес на управление гр.София, ул. ж.к Младост 4, бл. 460А, вх. 5, ет. 1, магазин 1,  наричано Организатор. Участниците в кампанията са длъжни да спазват правилата, които са изложени по-долу и които са публично оповестени и достъпни за целия период на кампанията на интернет адрес www.digitalrepublic.bg. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите правила във всеки един момент.

II. Период

Кампанията се провежда в периода 20.03.2022 г.-31.12.2022 г.;

III. Територия на кампанията

Кампанията се организира и провежда на територията на физическия магазин на Digital Republic, който се намира на адрес гр.София, жк Младост 4, ж.к Младост 4, бл. 460А, вх. 5, ет. 1, магазин 1.

IV. Участници

Предложението е валидно за пълнолетни физически лица и за юридически лица.

V. Участващи продукти

Всички продукти (нови и употребявани устройства), налични във физическия магазин на Digital Republic. В случай, че клиент с ваучер иска да го използва за закупуване на продукт от сайта www.digitalrepublic.bg, трябва да се свърже с Digital Republic на телефон 0879 04 99 41 и да получи становище дали това е възможно.

VI. Механика

Всеки потребител, който върне употребяван десктоп комютър, лаптоп, монитор или смартфон, получава 1 бр. /един брой/ ваучер за отстъпка за последваща покупка, при спазване на следната процедура:

 1. В рамките на кампанията „Стар върни-нов вземи“ се заплаща остатъчната стойност на дадено устройство, посредством предоставяне на отпечатан за целта ваучер с индивидуален номер. Стойността на ваучера може да се използва само във физическия магазин на Digital Republic с еднократно закупуване на нови или употребявани стоки до размера на стойността на ваучера, чрез предоставяне на физическия ваучер, в срока и условията валидни за конкретния ваучер.
 2. При желание за покупка и избор на участващ продукт от физическия магазин на Digital Republic, потребителят заплаща обявената продажна цена на стоката, като от нея се приспада стойността на ваучера. Парична равностойност на ваучера не се възстановява. Остатъчната стойност на сумата по ваучера, ако има такава, след направена покупка, не се възстановява.
 3. За получаване на ваучера, потребителят подписва двустранен приемо-предавателен протокол  в магазина.
 4. С подписването на приемо-предавателния протокол правото на собственост върху устройството се прехвърля на Digital Republic и клиентът се отказва от каквито и да е бъдещи претенции и права към устройството или каквито и да е части от него.
 5. За осъществяването на продажба Потребителят предава ваучера на служителя, който го обслужва.
 6. При връщане на повече от едно устройство, за всяко върнато устройство се издава отделен ваучер.
 7. Всеки ваучер „Стар върни-нов вземи“ може да се използва при покупка на ново или употребявано устройство само по веднъж, като не е възможно това да става на части или няколко ваучера да бъдат комбинирани за една и съща покупка.
 8. Всеки ваучер „Стар върни-нов вземи“ е със срок на валидност 1 година;
 9. Ваучерът „Стар върни-нов вземи“ не е персонален и може да бъде предоставен за използване на лице, различно от лицето, сключило сделката за изкупуване на стара техника.
 10. Стойността на ваучер „Стар върни-нов вземи“ не може да бъде използвана на части, т.е. един ваучер се използва изцяло при покупката на едно устройство или аксесоар.
 11. Ако след покупка с използване на ваучер „Стар върни-нов вземи“ остане остатъчна и неизразходвана сума, нейната равностойност не може да бъде използвана за друга покупка и се губи.
 12. При връщане на стока, закупена с ваучер „Стар върни-нов вземи“, се възстановява само сумата, доплатена от потребителя, над номиналната стойност на ваучера. Използваният за покупка ваучер се преиздава, като срокът му на валидност се запазва без да се удължава.

VII. Допълнителни разпоредби

 1. За да се възползва от услугата „Стар върни-нов вземи“ потребителят декларира, че е собственик на предаденото устройство или че е упълномощен от неговия законен собственик да прехвърли собствеността върху него. В случай че Организаторът получи от компетентен държавен орган по установения от закона ред изявление или нареждане, че предаденото устройство е обявено за издирване или за последното се провежда процедура по установяване на собствеността, вследствие на сигнал за кражба, клиентът следва да върне на Организатора неизползвания ваучер или да възстанови използваната стойност на ваучера. В този случай Организаторът предоставя на държавните органи поисканата по законов ред информация относно участника.
 2. Не всички устройства имат остатъчна стойност. Причините могат да бъдат механични, но могат да зависят и от модел, година на прозводство и др. В случай, че Организаторът прецени, че за дадено устройство няма остатъчна стойност, при желание от страна на клиента то може да бъде върнато, за да бъде рециклирано.
 3. Digital Republic не носи отговорност за каквито и да е файлове, данни и лична информация, които са били налични преди прехвърлянето на собствеността на устройството. Отговорността за създаване на резервно копие на такива данни е изцяло на Клиента.
 4. Клиентът декларира, че преди предаването на устройството, е премахнал и изтрил всички лични или поверителни данни от устройството. Digital Republic не носи отговорност за неизтрити от устройството лични данни от страна на клиента.

VIII. Лични данни

За предаване на владението на техниката, която иска да върне, потребителят попълва приемо-предавателен протокол, съдържащ негови лични данни. Digital Republic, в качеството му на администратор на лични данни, обработва и съхранява в законоустановения срок получените от участника лични данни на основание на чл. 6, т. 1, б. „б“ и б. „в“ от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година (по-известен като GDPR). С попълването на протокола, участникът потвърждава, че се е запознал и приема настоящите Правила, както и  Политиката за поверителност на Digital Republic, поместена на адрес https://digitalrepublic.bg/page/politika-za-obrabotka-na-lichni-danni и разположена на видно място в магазина на дружеството.

Сравнение на продукти